Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden levering begeleiding

Curess heeft, zodra onze dienstverlening verder gaat dan het bieden van informatie of het geven van een advies, te maken met een aantal wetten en regels die in de hulp gelden. Daarnaast hebben we interne afspraken. Wij hebben een heldere visie over hoe we met elkaar om willen gaan: open en inzichtelijk. De professionals spreken deze zaken dan ook met je door. Je krijgt deze voorwaarden op schrift mee bij de start van de zorg.

Informatie voor de start

Om de hulp te kunnen starten, hebben wij (indien van toepassing) een aantal documenten nodig. Om begeleidingb van Curess te krijgen is een Jeugdwet beschikking van de gemeente nodig. Dergelijke indicaties worden afgegeven door de jeugdconsulent, wijkcouahc, of regisseru van de gemeente. Of er iss een verwijzing van eenhuisarts of andere behandelaar. Daarnaast is van de cliënt zelf (lees: opdrachtgever) zijn of haar akkoord nodig rondom onze voorwaarden ten aanzien van onze begeleiding. Dit te maken met de financiering van je zorg,d eomgang met privacy gevoelige gegevens en de mogelijk uitwisseling van informatie. Hierover worden afspraken vastgelegd in het begeleidingsplan, dat we gezamenlijk ondertekenen.

Het begeleidingsplan is een flexibel contract

Samen met jou en andere betrokkenen maken wij een begeleidingsplan. We gaan hierbij uit van de vraag die je hebt gesteld. Als we overeenstemming hebben over wat de vraag is en welke doelen we hebben, stellen we het begeleidingsplan samen op. Het is belangrijk dat we ons daarna allemaal houden aan de afspraken. Als je vindt dat het anders moet, horen we het graag. Als wij (nieuwe) problemen of oplossingen zien dan hoor je het van ons. Zo werken we samen aan verbetering.

Privacy, informatie-uitwisseling en dossiers

Wij leggen gegevens vast van ouders, kinderen en anderen die betrokken zijn bij onze begeleiding. Wij houden ons daarbij aan de regels zoals deze zijn vastgelegd in de wet- en regelgeving (Jeugdwet, AVG, etc). Hierin staat onder meer dat wij vertrouwelijk omgaan met gegevens. Als je met ons in zee gaat geef je ons toestemming gegevens te registreren in ons interne elektronisch dossier en deze waar nodig te delen met betrokken partijen. Bij verwijzing vraagt de financier van de hulp in veel gevallen informatie uit dit dossier op om tot vergoeding over te kunnen gaan. In deze gevallen verstrekken wij nooit meer informatie dan strikt noodzakelijk is en wettelijk mag,  voor die vergoeding. We informeren je verwijzer en huisarts over de start en het einde van het traject. Medewerkers wisselen waar nodig informatie onderling uit. Daarnaast is het mogelijk dat wij informatie verstrekken aan en/of opvragen bij artsen en andere betrokkenen (bijvoorbeeld de school, het jeugd-/sociaal-/wijkteam, crisisdienst of een hulpverlenende organisatie die bij het gezin betrokken zijn).

Download hier ons privacy beleid.

Klachtenregeling

Overal waar mensen werken, worden fouten gemaakt en ook wij vormen daarop geen uitzondering. Voor cliënten is de klachtenregeling een mogelijkheid om onvrede te uiten, voor ons een aansporing de kwaliteit van het werk te verbeteren. Als je een klacht hebt, kan je je allereerst wenden tot jouw begeleider. Als het gaat om een vertrouwelijke kwestie tussen cliënt en begeleider of je komt er samen niet uit dan kan je je vervolgens wenden tot Chantal Wermers of Eddy de Bruin, directieleden van Curess. Mocht je er ook met hen niet uitkomen, kan jij je  direct schriftelijk wenden tot de externe Klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie, die de klacht onderzoekt en een uitspraak doet. Curess is  aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg. Via deze link kom je op de website waar de klacht kan worden ingediend.

Veiligheid kinderen voorop

Wij doen er, samen met ouders en andere betrokkenen, alles aan dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het zijn de ouders (en soms een voogd) die verantwoordelijk en aansprakelijk zijn en blijven voor de veiligheid van hun kinderen. Wij nemen echter medeverantwoordelijkheid voor het signaleren en aanpakken van problemen in de opvoed situatie. Als de veiligheid van een kind niet langer gegarandeerd kan worden of als de rechten van het kind bedreigd worden en als wij vermoeden dat een kind mishandeld of verwaarloosd wordt, dan is de veiligheid van het kind prioriteit. Bij de start van het zorgtraject bespreken wij altijd eventuele veiligheidsrisico’s. Wij bespreken onze zorgen als dat mogelijk is allereerst met de ouders en kinderen alsmede in ons intercollegiaal overleg. Daarna kunnen wij dit ook eventueel bespreken met andere betrokkenen. Samen maken we een plan om de veiligheid voor de kinderen op korte termijn te herstellen. In ernstige situaties, waarbij wij denken dat er met ondersteuning onvoldoende verbetering bereikt kan worden of als de situatie acuut gevaarlijk is, doen wij een melding bij VVT. Dit zijn wij verplicht. Ook in die situaties trekken wij ons echter niet terug. Wij houden contact met onze cliënten vanuit de overtuiging dat de veiligheid van kinderen zowel voor de ouders/verzorgers als voor  Curess voorop staat. We beoordelen deze situaties altijd eerst vanuit het belang van het kind. Dat hoort bij ons vak en daarover spelen we open kaart met alle betrokkenen. Onze organisatie houdt zich daarbij aan de landelijke wetgeving, protocollen en procedures. Wij veroordelen niet en weten dat het in ieder gezin mis kan gaan; sommige ouders of gezinnen redden het in een bepaalde periode of fase niet om goed voor elkaar te blijven zorgen. Ingrijpen is dan nodig, maar dat wil niet zeggen dat wij ouder(s) buitenspel zetten. Ex-ouders bestaan immers niet.

Samenwerken vanuit respect

Wij werken met open vizier samen met jou, je ouders en andere betrokkenen. Wij respecteren de culturele achtergrond, levensovertuiging, religie, normen, waarden en keuzes van onze cliënten. Wij stellen ons gelijkwaardig op en sluiten aan bij de wensen en grenzen van onze cliënten. Andersom verwachten wij dat ook van onze cliënten. Wij accepteren geen discriminatie, bedreiging of geweld. Bij onveilige situaties grijpen wij in. De veiligheid van onze cliënten alsmede de medewerkers van Curess  staat voorop.  Als wij vinden dat grenzen bereikt of overschreden zijn, melden wij dat en indien nodig doen wij aangifte.

Financiële verplichtingen

In bijna alle  zorgrealties  is financiering geregeld via de gemeente (indicaties worden door hen afgegeven in de vorm van Zorg in Natura (ZIN)).  Je kunt op elk moment stoppen met de begeleiding.  Van onze kant kunnen wij stoppen met de begeleiding als cliënten zich niet houden aan de verplichtingen en afspraken. Afspraken hierover maken we in het begeleidingsplan.

Bereikbaarheid bij crisis

Wij zijn voor crisis situatie 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar via het Coördinatiepunt Spoedhulp Twente. Cliënten en andere direct betrokkenen in situaties waarbij 24 uur bereikbaarheid van de begeleiding nodig is krijgen van ons een bereiekbaarheidsnummer waarop altijd imand bereikbaar is.  Wij gaan ervan uit dat je alleen belt als het absoluut noodzakelijk is.  In de regel neemt je eigen begeleider contact met je op. Samen kijken we dan wat er moet gebeuren. Ook kan 24 uur per dag contact opgenomen worden met Veilig Thuis Twente

(tel.nr. 0800 2000).

Wij hopen op een prettige samenwerking en een goed resultaat!

Blijf op de hoogte...

met ons blog over de ontwikkelingen binnen Curess en het werkveld

 • Vacature Ambulant Hulpverleners Jeugdzorg Twente

  25 februari 2019

  Wij zoeken voor  de regio Twente een aantal :

  Ambulant Hulpverleners Jeugdzorg

  (Schaal 8 CAO Jeugdzorg)

  Wie zijn wij?

  Curess is een jonge organisatie die  jeugdhulp en...

 • Vacature Ambulant Hulpverlener in de regio Midden IJssel / Oost Veluwe

  19 februari 2019

  Wij zoeken voor  de zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe (Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) een:

  Ambulant Hulpverlener Jeugdzorg

  (Schaal 8 CAO Jeugdzorg)

  Wie zijn wij?

  Curess is een jonge...

Twitter @curess_jeugd